ITV

Project InnovatieCombinatie voor Techniek en Veiligheid

Inleiding
De Zeeuwse Delta is op het gebied van techniek en veiligheid een dynamisch omgeving. In de Schelde Delta van België en Nederland vinden we een clustering van grote (chemische) industrie, specialistische toeleveringsbedrijven, zeer innovatieve MKB-bedrijven, specialistische nautische bedrijven & instellingen en wonen/recreëren er jaarlijks duizenden mensen.

Reeds in 2018 is de eerste stap gezet naar een Fieldlab op het gebied van fysieke veiligheid tijdens een symposium van de Coöperatie Schelde Safety Network (SSN), waarin de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) opriep tot bundeling van de kennis en kunde op het gebied van veiligheid. Voor Nederland is dit initiatief vertaald in het programma Safety Delta Nederland (SDN) en in de Zeeuwse Delta werd het project EUREKA opgestart met een onderzoek naar de noodzaak en behoefte aan een test- en onderzoek-locatie op het gebied van fysieke veiligheid. Naast meer theoretisch gericht (wetenschappelijk) onderzoek is er een significante behoefte bij zowel overheden als bedrijven aan praktisch, operationeel gericht onderzoek en aan een testfaciliteit zo blijkt uit het EUREKA onderzoek.

Overige belangrijke aandachtspunten uit het onderzoek zijn;

  • de technische,- en veiligheidsaspecten van de energietransitie,
  • de “mens” binnen de veiligheidsvoorzieningen en
  • de inzet van nieuwe technieken zoals drones en (zelfstandig werkende) robotica.

Als antwoord op bovenstaande heeft het Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMpi) en De Coöperatie Schelde Safety Network (SSN) namens hun leden het initiatief genomen om te komen tot een Kennis- en Innovatiecentrum voor Techniek en Veiligheid (ITV).

De samenleving wordt door de technologische, sociale en geopolitieke ontwikkelingen in de industrie en de daarmee samenhangende activiteiten in havens, geconfronteerd met complexe vraagstukken op het gebied van techniek en veiligheid. De volgende drie voorbeelden maken dit duidelijk;

  1. De (chemische) industrie staat voor de grote uitdaging om de gestelde klimaatdoelen te behalen. Hierdoor moeten nieuwe processen worden ontworpen en zal het gebruik van bijvoorbeeld waterstof en ammoniak als energiedrager een grote vlucht nemen. Zowel de nieuwe processen, als de te gebruiken energiebronnen, als ook nieuwe energieopslag technologieën, brengen nieuwe, vaak nog onbekende onderhouds- en veiligheidsvraagstukken met zich mee. Ook is er een bestaande maar vooral groeiende behoefte binnen de industrie om op realistische schaal te kunnen testen en onderzoeken uit te kunnen voeren in geconditioneerde omgevingen.
  2. Er is een grote vraag om kennis, inzicht en ervaring te kunnen borgen over de zeer complexe regelgeving op het gebied van milieu, arbeidsveiligheid en het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). De onderhoud,- en het repressieve veiligheidscomponent zijn hierbij cruciaal voor de samenleving. Het breed delen van kennis op deze terreinen zal de kwaliteit binnen de betrokken industrieën, overheidsinstanties en onderwijs sterk doen verbeteren.
  3. De ontwikkelingen op het gebied van robotisering en digitalisering, inzet van artificieel intelligence (AI) binnen onderhoud maar ook in andere reguliere bedrijfsprocessen, zeker ook op het gebied van bewaken/beveiligen en repressieve veiligheid gaan snel. Deze ontwikkelingen zijn veelal technisch gericht. De combinatie tussen “mens en machine” wordt hierbij vaak vergeten en verdient daarom extra aandacht.

Wat zijn de doelstellingen van het ITV?
* Het verzamelen en bundelen van kennis,
* Onderzoeken van operationele problemen/vraagstukken,
* Opzetten van innovatieve ontwikkelingsprojecten,
* Kritische “sparing partner” met betrekking tot keuzes op gebied van techniek en veiligheid,
* Met onderzoek en testopdrachten samenbrengen van bedrijfsleven, overheden en onderwijs,
* Uitdragen van kennis en ervaring door trainingen en opleidingen,
* Onafhankelijke kennisbank en dienstverlener.

Belang voor bedrijven, overheden en onderwijs
Het ITV richt zich op de samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstituten om te zorgen dat relevante problemen van vandaag en morgen opgepakt worden, de resultaten van lopende en toekomstige projecten worden geborgd, opgedane ervaringen worden uitgebouwd in nieuwe innovatieve projecten en relaties binnen het netwerk worden optimaal benut.

Het ITV wil de mogelijkheid bieden om in een fysieke test-, oefen- en opleidingsomgeving kennis te verzamelen en over te dragen. De “nieuwe kennis” wordt op waarde gewogen op het gebied van financiën, milieu, circulariteit en doelmatigheid. De verbonden MKB en Groot bedrijven, overheden en onderwijs kunnen bij het centrum terecht voor advies en ondersteuning. Hierdoor ontstaat een ecosysteem van diensten gericht op het verwerken van een probleem en/of uitdaging tot een toepasbare oplossing.

Het ITV geeft de ruimte om beschikbare kennis en ervaring in een open omgeving te ontwikkelen en versterken.
Het ITV hecht veel waarde aan de triple helix constructie waarin bedrijven samen met overheden en onderwijs werken aan versterking van deze keten. Het ITV is dan ook in belangrijke mate een ontmoetingsplaats van vragende en oplossing biedende partijen en mensen. Het daadwerkelijk testen en onderzoeken in praktijksimulaties is daarbij van groot belang.

De vorm
Het ITV wil zich vestigen in Terneuzen. Terneuzen ligt centraal in de Schelde Delta, precies in het midden tussen Vlaanderen en het Nederlandse deel van de Schelde Delta. Het primaire werkgebied voor het ITV.  Doordat het niveau van kennis, ervaring, onderzoek en testen van een dermate hoog niveau is, is de wens ontstaan om een internationaal toonaangevende rol te kunnen en willen spelen.

De ambitie
In lijn met het landelijke project Safety Delta Nederland (SDN) wil het ITV aan de hand van de 3 V’s:

Vinden – Verbinden – Vernieuwen

zorgen voor de koppeling van kennis, netwerk en innovatie op het gebied van techniek en veiligheid.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jeroen Meijering. Hij vertelt er graag meer over!