Zeeland Robotics

Zeeland Robotics

Digitalisering en de inzet van robotica is belangrijk voor de Zeeuwse economie. Met name voor het MKB kan het een basis zijn voor nieuwe producten en diensten, een mogelijkheid om meer omzet te genereren en kunnen nieuwe markten gezocht en betreden worden. Digitalisering en robotica kunnen, naast deze voordelen, een onderneming ook efficiënter en duurzamer maken.

In alle Zeeuwse sectoren staat robotica op de agenda. In sommige sectoren wordt actief aan de ontwikkeling van nieuwe robots gewerkt, andere sectoren verkennen momenteel de mogelijkheden. Van samenwerking of afstemming tussen de sectoren is momenteel nog nauwelijks sprake. Meer regie en samenwerking op het gebied van roboticaontwikkeling heeft een aantal voor de hand liggende voordelen namelijk:

  • overkoepelende (sector generieke) thema’s,
  • kennisvragen kunnen op een grotere schaal opgepakt worden,
  • financiering wordt eenvoudiger,
  • risico’s kunnen worden gedeeld en dus verlaagd,
  • een hechter ecosysteem waarin het MKB en het onderwijs gaan samenwerken wat zal zorgen voor een versnelling van de roboticaontwikkeling, enz.

Een gedeelde behoefte aan regie en samenwerking heeft geleid tot een gedeelde visie: Zeeland Robotics. Zeeland Robotics is een multi-sectoraal, triple-helix samenwerkingsverband, waarin op een unieke schaalgrootte en in een unieke organisatievorm nieuwe robotica ontwikkeld worden. Dit om het Zeeuwse bedrijfsleven innovatiever, efficiënter en duurzamer te maken.

Dit project heeft als doel te onderzoeken of, en onder welke voorwaarden, Zeeland Robotics haalbaar is. Hiertoe zal onderzocht worden wat de gezamenlijke ambitie van de projectpartners is, welke onderwerpen relevant zijn (zowel technisch als niet-technisch), welke organisatievorm Zeeland Robotics moet hebben, hoe het ecosysteem er uit moet zien, en hoe het gefinancierd kan worden. Dit leidt tot een blauwdruk van Zeeland Robotics.

Met het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een blauwdruk wordt echter ook aangestuurd op korte termijn effecten. De projectpartners willen namelijk ook hun korte termijn ambities en agenda’s met elkaar afstemmen en zoeken naar een korte termijn synergie.

Het Schelde Safety Network is partner in Zeeland robotics.